Saesneg Cymraeg Go to Facebook Pages

ASESU RISGIAU AR DIR MYNEDIAD AGORED CWMNI FIRST HYDRO

Llanberis valley image Mae Cwmni First Hydro yn derbyn bod angen darparu dyletswydd gofal ble mae risgiau y byddai’n rhesymol disgwyl i ni gynnig diogelwch rhagddynt. Nid yw’r ddyletswydd hon yn ymestyn i bobl sy’n barod i dderbyn risgiau, fel heicwyr a cherddwyr. Fodd bynnag, y mae angen i ni ystyried y sefyllfa yn ofalus dros ben er mwyn cadw at y ddeddf a phenderfynu ar yr hyn y byddai’n rhesymol ei ddisgwyl gennym i ddiogelu’r cyhoedd pan fyddant ar ein tir.

Bydd hyn yn cael ei gyflawni trwy roi ystyriaeth i fynediad y cyhoedd yn yr asesiad risg ar gyfer busnes Cwmni First Hydro. Bydd y risgiau sy’n gysylltiedig â gwaith penodol ar ein tir yn cael eu hasesu yn unigol.

Dan y ddeddf newydd ‘Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000’, nid oes dyletswydd gofal ar Gwmni First Hydro o ran y risgiau sy’n codi o nodweddion naturiol, afonydd, nentydd, pyllau, clogwyni, ffosydd, neu gamddefnyddio waliau, ffensys neu giatiau ar eu tir, oni bai iddynt greu’r risg yn fwriadol neu ganiatáu i hynny ddigwydd yn ddi-hid.