First Hydro Company

Mynydd Gwefru (Teithiau Dinorwig)

Mynydd Gwefru (Teithiau Dinorwig)

Ym mis Rhagfyr 2022, cafodd cwmni First Hydro ganiatâd i ddymchwel Canolfan Ymwelwyr bresennol y Mynydd Gwefru. Bydd yr is-orsaf drydan yn aros, a bydd y tir yn cael ei adfer fel ardal o laswelltir. Bydd y maes parcio presennol yn cael ei gadw a phwyntiau gwefru cerbydau newydd yn cael eu gosod yn ogystal â gwelliannau i'r goleuadau.

Y bwriad yw y bydd y glaswelltir ar gael ar gyfer digwyddiadau cymunedol lleol, yn achlysurol, trwy gydol y flwyddyn. Gall y defnydd hwn hefyd gynnwys darparu pebyll mawr/pergolas a thoiledau cludadwy. Bydd y defnyddiau cymunedol dros dro, a darparu strwythurau symudol yn cael eu gwneud yn unol â Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref 1995.

Mae’r contract ar gyfer dymchwel ac ail-bwrpasu wedi’i ddyfarnu i Jones Bros a fydd yn cael ei gefnogi gan y contractwr dymchwel arbenigol Wye Valley Demolition. O ddiwedd mis Mehefin ac i mewn i fis Gorffennaf, byddwch yn sylwi ar y gwaith gosod safle a fydd yn cynnwys gosod paneli hysbysfyrddau a chabanau symudol newydd. Mae'r rhaglen waith wedi'i hamserlennu i gymryd rhwng 18-22 wythnos i'w chwblhau. Er diogelwch y cyhoedd yn ogystal â’r contractwyr, bydd un ochr o’r maes parcio ar gau i’r cyhoedd tra bod y gwaith yn cael ei wneud. Bydd gan yr ardal les contractwyr a pharcio gynllun rheoli traffig ar gyfer y traffig adeila.

Bydd diogelwch o'r pwys mwyaf trwy gydol y prosiect. Yn ddiweddar dyfarnwyd Aur i Jones Bros am y 15fed flwyddyn yn olynol am eu perfformiad iechyd a diogelwch gan y Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau (RoSPA). Oherwydd iddynt ennill statws Aur am 15 mlynedd, rhoddwyd yn ychwanegol Urdd Rhagoriaeth iddynt. Mae'r Tîm Prosiect ar gyfer dymchwel ac ail-bwrpasu adeilad y Ganolfan Ymwelwyr yn gyfarwydd â'r ardal ac wedi gweithio gyda First Hydro yn y gorffennol. Mae ganddynt wybodaeth leol wych ac maent yn ymwybodol o bwysigrwydd hanesyddol Canolfan Ymwelwyr y Mynydd Gwefru. Mae gan Reolwr Prosiect y cynllun 17 mlynedd o brofiad. Bydd yn goruchwylio'r holl waith, gan sicrhau ei fod yn cael ei wneud i safon uchel. O fewn y maes parcio hefyd bydd Canolfan Wybodaeth ‘Galw Heibio’ ar agor i’r cyhoedd. Bydd y ganolfan hon yn cynnwys rhagor o fanylion am y prosiect ac unrhyw wybodaeth allweddol.du. Bydd y cyflenwad trydan i'r adeilad yn cael ei dorri er mwyn sicrhau diogelwch y gweithrediadau. Bydd hyn yn golygu y bydd y goleuadau allanol a'r mesurydd maes parcio hefyd yn cael eu datgysylltu hyd nes y gellir sefydlu ailgysylltu.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y prosiect ailddatblygu, neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch chi, cysylltwch â: communityhelp@electricmountain.co.uk.

Oriel

Mynydd Gwefru (Teithiau Dinorwig)
Mynydd Gwefru (Teithiau Dinorwig)
Mynydd Gwefru (Teithiau Dinorwig)
Mynydd Gwefru (Teithiau Dinorwig)
Mynydd Gwefru (Teithiau Dinorwig)
Mynydd Gwefru (Teithiau Dinorwig)
Mynydd Gwefru (Teithiau Dinorwig)
Mynydd Gwefru (Teithiau Dinorwig)
Mynydd Gwefru (Teithiau Dinorwig)