First Hydro Company

Parhau â’n gwaith yn ystod yr argyfwng Coronafeirws

Parhau â’n gwaith yn ystod yr argyfwng Coronafeirws (01/06/2020)

Dyddiad: 01/06/2020

Mae Gorsafoedd Pŵer First Hydro yn hanfodol i’r Seilwaith Cenedlaethol, ac rydym yn parhau i weithredu i ddarparu pŵer sefydlog i gartrefi a busnesau ym Mhrydain.

Hoffwn roi gwybod i chi am y camau rydym yn eu cymryd yn First Hydro i gadw gweithwyr a’r gymuned yn ddiogel yn ystod y cyfnod hwn.

Rydym yn cadw at Ganllawiau’r Llywodraeth, ac wedi cymryd camau i leihau nifer y gweithwyr sy’n gweithio ar y safleoedd. Rydym yn gweithredu arferion gweithio o bell, lle bo hynny’n ymarferol, ac rydym wedi addasu patrymau shifft er mwyn cadw gwahanol weithluoedd ar wahân.

Yn fuan iawn, byddwn yn dechrau gwneud rhywfaint o waith cynnal a chadw hanfodol ar Unedau Dinorwig. Bydd y gwaith yn cael ei wneud gan weithwyr First Hydro lle bo hynny’n bosib, ond bydd angen i ni hefyd gael cymorth hanfodol gan nifer o weithwyr Contract Arbenigol.

Mae’r gwaith pwysig i adnewyddu Gorsaf Bŵer Ffestiniog hefyd wedi’i gynllunio i ailddechrau ac mae’n hanfodol cyflogi arbenigwyr i barhau â’r gwaith hwn. Bydd cyflawni’r prosiect yn ein galluogi i adfer gwasanaeth llawn yr orsaf bwer sydd yn darparu hyblygrwydd hanfodol i system National Grid.

Rydym yn monitro Canllawiau’r Llywodraeth yn ofalus ac oherwydd y gofyniad i deithio dim ond os yw hynny’n hanfodol, rydym yn lleihau nifer yr arbenigwyr sy’n ymweld â’n safleoedd. Rydym hefyd yn sicrhau bod unrhyw gyswllt â’r gymuned leol yn digwydd yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, cysylltwch â First Hydro ar fhc.info@engie.com

John Armstrong, Rheolwr Gorsaf


Parhau â’n gwaith yn ystod yr argyfwng Coronafeirws
Parhau â’n gwaith yn ystod yr argyfwng Coronafeirws